Privātuma politika

SIA ML asphalt tiešsaistes privātuma paziņojums.

Paldies, ka apmeklējat www.mebeludarbnica.lv interneta lapu vai sazināties ar mums pa e-pastu!

SIA ML asphalt, reģistrācijas numurs: 40003715818, juridiskā adrese: Stabu iela 29-39, Rīga LV-1011 (turpmāk – ML asphalt) ir uzņēmusies pienākumu aizsargāt klientu privātumu. Saskaņā ar to esam sagatavojuši Privātuma politikas principus, kas attiecas uz klientu personas datu iegūšanu, izmantošanu, publicēšanu, nodošanu un uzglabāšanu. Mūsu darbība tīmeklī notiek saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, kā arī attiecīgiem Eiropas Savienības tiesību aktiem. Lai noformētu pasūtījumus, mums ir nepieciešami Jūsu dati: vārds, uzvārds; e-pasta adrese, telefona numurs. Šie dati nepieciešami pasūtījumu un piegādes noformēšanai.
1. Personas datu ieguve un izmantošana
Par personas datiem uzskatāmas ziņas, kuras ML asphalt ar privātpersonas piekrišanu no tās iegūst, lai izpildītu noslēgtā līguma noteikumus vai, lai turpmāk sazinātos ar šo privātpersonu.
Pastāvīgo klientu personas datu iegūšana var notikt šādi:
 -  nosūtot no mūsu mājaslapas www.mebeludarbnica.lv jautājumu vai pieprasījumu pasūtījumam, kur Jūs norādāt Jūsu vārdu un uzvārdu, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi;
2. Iegūto klienta personas datu izmantošana
Iegūtos personas datus mēs izmantojam, lai sagatavotu līgumus, sazinātos ar konkrēto personu par pasūtījuma izgatavošanas detaļām, kā arī veicot pasūtījuma piegādes un pildot saistības, kuras nosaka ar klientiem parakstītie līgumi.
3. Personas datu nodošana uz ārvalstīm
ML asphalt darīs visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka tad, ja klienta personas dati tiek nodoti uz ārvalstīm, tiem tiek nodrošināta atbilstoša līmeņa drošība.
ML asphalt apņemas neizpaust klienta personas datus organizācijai vai kādai citai personai, kura atrodas valstī, kurā netiek nodrošināts atbilstošs personas datu aizsardzības līmenis, izņemot šādus gadījumus
- klients tam ir piekritis;
- personas datu nodošana ir nepieciešama, lai noslēgtu līgumu vai izpildītu klienta interesēs jau noslēgtu līgumu;
- personas datu nodošana ir atļauta saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām.
4. Iegūto klienta personas datu izmainīšana
Klienta identificēšanai un saziņai ar viņu iegūtos personas datus ir iespējams aplūkot, mainīt un papildināt, nosūtot šo informāciju uz elektroniskā pasta adresi info@mebeludarbnica.lv.
ML asphalt apņemas nodrošināt iegūto klienta personas datu precizitāti un pareizumu.
5. Klienta personas datu aizsardzība
ML asphalt veic visus iespējamos drošības pasākumus (tostarp administratīvos, tehniskos un fiziskos), lai aizsargātu klientu personas datus. Piekļuve datu apstrādes un izmainīšanas funkcijām ir tikai pilnvarotām personām.
6. Drošība
Visi klientu personas dati, kas tiek norādīti mājaslapā www.mebeludarbnica.lv, ir uzskatāmi par konfidenciālu informāciju.
Lai aizsargātu klienta intereses, mēs nodrošinām:
- godīgu un likumisku personas datu apstrādi;
- personas datu apstrādi tikai atbilstoši minētajam nolūkam un nepieciešamajā apmērā;
- tādu personas datu uzglabāšanas veidu, kas nodrošina iespēju identificēt klientu jebkurā attiecīgajā brīdī, kurš nepārsniedz sākotnēji norādītajam datu apstrādes nolūkam paredzēto periodu;
- precīzu personas datu apstrādi un to savlaicīgu atjaunināšanu, labošanu vai dzēšanu, ja personas dati ir nepilnīgi vai neprecīzi.
Klientam ir tiesības pamatoti pieprasīt, lai viņa personas dati tiktu papildināti, laboti, kā arī lai personas datu apstrāde tiktu izbeigta vai dati tiktu dzēsti, ja tie ir novecojuši, nepilnīgi, nepatiesi, pretlikumīgi apstrādāti vai vairs neatbilst sākotnēji minētajam datu apstrādes nolūkam.
7. Privātuma politikas noteikumi un grozījumi
Mēs pieņemam, ka pirms mūsu tīmekļa vietnes izmantošanas, Jūs esat izlasījuši mūsu Privātuma politikas principus un noteikumus, kā arī esat akceptējuši tos. Mēs paturam sev tiesības veikt grozījumus Privātuma politikas galvenajos nosacījumos, informējot par to visus pastāvīgos klientus.
Visu ar Privātuma politiku vai datu apstrādi saistīto jautājumu un problēmu risināšanai, kā arī gadījumos, kad klients vēlas pilnībā dzēst savus datus, lūdzam sazināties ar mums, izmantojot elektroniskā pasta adresi info@mebeludarbnica.lv